Agribank Quảng Trị tổ chức Đại hội công nhân viên chức 2012

Ngày 10/3/2012, Agribank Quảng Trị tổ chức Đại hội công nhân viên chức năm 2012 tại trụ sở Chi nhánh số 225 Hùng Vương, TP Đông Hà, Quảng Trị. Tham dự Đại hội có các đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 400 cán bộ viên chức của Agribank tỉnh Quảng Trị.

 

Đại hội đã thảo luận và thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 của Agribank Quảng Trị như sau: Về mục tiêu cụ thể, căn cứ mục tiêu do Hội đồng thành viên Agribank Việt Nam đề ra và tình hình thực tế tại địa phương, Chi nhánh phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn từ 17% - 22%;  tăng trưởng dư nợ từ 12% - 15% so với năm 2011; Nợ xấu dưới 2%; thu dịch vụ ngoài tín dụng tăng trên 20% so năm 2011; Đảm bảo thu nhập cho người lao động không thấp hơn năm 2011.

Về giải pháp thực hiện, Chi nhánh tập trung đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn để cho vay, thực hiện nghiêm túc việc giao khoán và quyết toán khoán chỉ tiêu huy động vốn đến toàn thể cán bộ viên chức. Thực hiện tăng trưởng tín dụng trên cơ sở chủ động về nguồn vốn, tuân thủ nguyên tắc “Có tăng trưởng nguồn vốn mới được tăng dư nợ”. Tập trung cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn, xác định đây “mặt trận” hàng đầu, là đối tượng chủ yếu của Chi nhánh. Thực hiện việc phân loại, lựa chọn khách hàng, dự án có hiệu quả để đầu tư theo mô hình khép kín, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao thị phần của Agribank. Kiểm soát chặt chẽ trước, trong và sau khi cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Đôn đốc thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro để nâng cao năng lực tài chính. Triển khai kịp thời các sản phẩm, dịch vụ mới của Agribank Việt Nam, tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các mặt nghiệp vụ nhằm hạn chế các sai sót xảy ra trong quá trình tác nghiệp và chỉ đạo điều hành. Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể nhằm tạo ra sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát động và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2012, đặc biệt là phong trào thi đua huy động vốn và phát huy sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ viên chức Agribank tỉnh Quảng Trị phát huy tính kỷ cương, năng động, sáng tạo và nhiệt tình để thực thi thắng lợi các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2012.

 
Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:
 
 

Ông Hoàng Minh Thông, Giám đốc Agribank tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 và tình hình 
thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động

 

  

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch công đoàn cơ sở- PGĐ Agribank Quảng Trị báo cáo 
hoạt động công đoàn cơ sở Agribank  tỉnh Quảng Trị năm 2011 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2012

 

  

Ông Hoàng Ngọc Viêm,Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động của 
Ban Thanh tra nhân dân Agribank tỉnh Quảng Trị năm 2011 và 
phương hướng hoạt động năm 2012